نام کامل شرکت: شاهکار کشاورز ایرانیان

نام تجاری شرکت: شاکا

موضوع فعالیت: بسته بندی

مدیر عامل: شهاب الدین افضل

آدرس دفتر:

تلفن:

فکس:

آدرس کارگاه:

وبسایت:

پست الکترونیک: