نام کامل شرکت: زرین پر

نام تجاری شرکت: زرین پر

موضوع فعالیت: بسته بندی

مدیر عامل:

آدرس دفتر:

تلفن:

فکس:

آدرس کارگاه:

وبسایت:

پست الکترونیک: