تخم مرغ یک محصول غذائی پروتئینی کامل است که طبیعت در اختیار بشر قرار

داده اما بدلیل سهولت در فساد پذیری بایستی از آن بخوبی محافظت شود.


 

تخم مرغ شناسنامه دار و بسته بندی یعنی :

*      در مراکز مجاز دارای پروانه بهداشتی دامپزشکی تحت نظارت دکتر دامپزشک آماده سازی و بسته بندی شده است.

*     تخم مرغ های سالم و بهداشتی از سایر تخم مرغ های معیوب جدا سازی و برای مصرف مستقیم عرضه می شود.

*      در بسته بندی، از معرض آلودگی های شیمیایی و میکروبی محیطی حفظ می شود.

*   تخم مرغ های تازه تولید با تغذیه کنترل شده از مرغداری های مشخص جمع آوری می شود و پس از جدا سازی تخم مرغ های معیوب، نشانه گذاری و برای مصرف عرضه می شود لذا ماندگاری بیشتری داشته و کیفیت مناسب تری دارد.

*      تخم مرغ بسته بندی به راحتی در کنار سایر مواد غذایی در یخچال نگهداری و در نتیجه از انجام عادت اشتباه شستشوی پوست آن قبل از مصرف جلوگیری می شود.

*   با کنترل نام تولید کننده، تاریخ تولید و بهترین زمان مصرف، مصرف کننده حق انتخاب داشته و تخم مرغ های پاکیزه تر، بهداشتی تر و تازه تر را خریداری می نماید.

*      امکان ردیابی و کنترل محصول شناسنامه دار به راحتی وجود داشته و لذا تضمین کیفیت را بدنبال دارد.

 

 

                                                            انجمن صنفی تولید کنندگان تخم مرغ

                                                                           شناسنامه دار ایران