نام کامل شرکت: تک رنگ

نام تجاری شرکت: تک رنگ

موضوع فعالیت: بسته بندی

مدیر عامل: علیرضا میرزایی

آدرس دفتر:

تلفن:

فکس:

آدرس کارگاه:

وب‌سایت:

پست الکترونیک: