نام کامل شرکت: ایلانلو

نام تجاری شرکت: ایلانلو

موضوع فعالیت: بسته بندی

مدیر عامل:

آدرس دفتر:

تلفن:

فکس:

آدرس کارگاه:

وب‌سایت:

پست الکترونیک: