نام کامل شرکت: گروه تولیدی همگام

نام تجاری شرکت: همگام

موضوع فعالیت: بسته بندی

مدیر عامل: محسن براتی

آدرس دفتر:

تلفن:

فکس:

آدرس کارگاه:

وبسایت:

پست الکترونیک: