نام کامل شرکت: مهر خرم پروتئین

نام تجاری شرکت: خرم پروتئین

موضوع فعالیت: بسته بندی

مدیر عامل:

آدرس دفتر:

تلفن:

فکس:

آدرس کارگاه:

وبسایت:

پست الکترونیک: